موسسه فرهنگی پژوهشی کاوش --مشتری عزیز برای یافتن هر پرسشنامه ای در قسمت جستجو یک کلمه کلیدی بنویسید

پرسش نامه ترس دندان پزشکی

اين پرسشنامه شامل 20سوال 5گزينه اي است .که سوالات 1و 2 اجتناب از دندان پزشکی را اندازه گیری میکند.سوالات 3تا 7 نشانه های فیزیولوژیکی حین درمان دندان پزشکی و سوالات 8تا 19 ترس،اضطراب یا...

پرسش نامه نگرش دندان پزشکی

اين پرسشنامه شامل 38سوال 2گزينه اي است که تمام جملات منفی راجع به در مان دندان پزشکی است . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . ودارای 5...

پرسش نامه شناخت های عمومی هراس از مکانهای بسته و پرسش نامه نامه موقعیتهای هراس از مکانهای بسته

اين پرسشنامه شامل42 سوال 2 گزينه اي است که شرکت کنندگان احتمال انواع پیامدهای مرتبط با ترس را که ممکن است در موقعیت هراس از مکانهای بسته اتفاق بیفتد،درجه بندی می کند. داراي شيوه...

پرسش نامه هراس از مکانهای بسته

اين پرسشنامه یک مقیاس خود گزارش دهی 26 سوالی است این پرسش نامه ترس از موقعیت هایی که مستلزم تنگی نفس و محدودیت است ،را اندازه گیری می کندداراي شيوه اجرا و نمره گذاري...

مقیاس نشانه تزریق خون

اين یک مقیاس خود گزارش دهی 17سوالی است.پاسخ دهنده ها با کشیدن دایره دور بله یا نه ،17نشانه ای را که آنها در بدترین تجربیاتشان در موقعیت های مرتبط با تزریق خون تجربه می...

مقیاس رفتارهای ایمنی

اين یک ابزار خود گزارش دهی 50سوالی است به علاوه،چهار سوال اختیاری برای بیماران در نظر گرفته شده است تا رفتار های ایمن دیگر را ثبت کنندداراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار...

مقیاس درجه بندی اجتناب فوبیک

اين مقیاس یک مصاحبه 13 سوالی است که متخصصین بالینی افراد را در 13 موقعیت اجتناب بر انگیز در جه بندی می کنند.6 موقعیت با اجتناب آگروفوبیک رابطه دارد،3 موقعیت اجتماعی و 4 موقعیت...

پرسش نامه مقیاس شدت اختلال هراس

اين یک مقیاس بالینی 7 سوالی است .درجه بندی هرسوال براساس ماه گذشته ساخته شده است(دیگر دوره های زمانی مجاز است و دوره زمانی یکسانی برای هر سوال استفاده می شود). داراي شيوه اجرا...

پرسش نامه مقیاس آگروفوبیک و هراس

اين پرسشنامه برای اندازه گیری تغییرات نشانه های مرتبط با هراس در درمان های دارویی و روان شناختی گسترش یافته است .این پرسش نامه برای دامنه گسترده ای از موقعیت ها ی تحقیقی و...

پرسش نامه آگروفوبی حرکت

اين یک پرسشنامه خود گزارش دهی است که شامل 4 قسمت است . قسمت اول ، فهرستی از 26 موقعیت مختلف است که توسط افراد آگروفوبیا،مورد اجتناب قرار می گیرد.دومین قسمت این پرسش نامه...

پرسش نامه مقیاس مراقبت بدنی

اين یک پرسشنامه خود گزارش دهی 4 سوالی است که جهت ارزیابی تمرکز و توجه به احساسات بدنی درونی طراحی شده است داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد...

پرسش نامه احساسات بدنی

اين پرسشنامه عمومی ترین و بهترین ابزار تحقیقی برای ارزیابی اختلال هراس و آگروفوبیا می باشد.این پرسش نامه در مراکز تحقیقی و بالینی مورد استفاده قرار می گیرد.این پرسشنامه دارای 18 سوال 5 گزینه...

پرسش نامه تفسیر احساسات بدنی

اين پرسشنامه یک ابزار خود گزارش دهی است که 27 اتفاق مبهم را در بر می گیرد.برای هر سوال یک رویداد مبهم توضیح داده میشود و از افراد پرسیده می شود چرا؟ این پرسش...

پرسش نامه نیمرخ حساسیت اضطرابی

اين پرسشنامه شامل 60 سوال 7 گزينه اي است که احساسات جسمانی خاص و دیگر تجربیات اضطرابی را منعکس می کند.داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و...

پرسش نامه مدل سه بخشی اضطراب

اين پرسشنامه یک ابزار خودگزارش دهی 36 سوالی است که بطور جداگانه ابعاد رفتاری،جسمانی،شناختی اضطرابرا گسترش داده است .16 سوال مقیاس جسمانی،19سوال مقیاس رفتاری و 11سوال مقیاس شناختی را شامل می شود. داراي شيوه...

پرسش نامه اضطراب دندان پزشکی

اين یک پرسشنامه خود گزارش دهی است که د36 جمله ترسناک در رابطه با موقعیت های دندان پزشکی دارد . تمامی اطلاعات روان سنجی براساس مطالعه اعتبار یابی اولیه استورد و هکاران گزارش شده...

پرسش نامه ترس و هراس آلبانی

اين یک پرسشنامه شامل 27 سوال 5 گزينه اي است که ترس از موقعیت ها و فعالیت ها را اندازه گیری می کند . داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي...