موسسه فرهنگی پژوهشی کاوش --مشتری عزیز برای یافتن هر پرسشنامه ای در قسمت جستجو یک کلمه کلیدی بنویسید

پرسش نامه انسجام خانواده

این پرسش نامه با اقتباس از مدل ترکیبی اولسون به وسیله سامانی تهیه شده است و دارای28 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی...

پرسش نامه نگرش نسبت به عشق

این پرسش نامه توسط هندریک ساخته شد و دارای 42 سوال5 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 6 خرده مقیاس شامل1-سبک عشق رمانتیک2-سبک عشق بازیگرانه 3-سبک...

پرسش نامه نقش جنسیتی

این پرسش نامه توسط ساندرا بم ارائه شد و دارای 10ماده7 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 5صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از...

پرسش نامه مقیاس خود کار آمدی جنسی

این پرسش نامه دارای 25سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 6 صفحه است .فایل بصورتjpgاست که...

پرسش نامه مقیاس تعارض نقش جنسیتی

این پرسش نامه دارای 37سوال6 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 7صفحه است .فایل بصورت jpgاست که...

پرسش نامه مقیاس ترس از صمیمیت

این پرسش نامه دارای 35سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 8صفحه است .فایل بصورت jpgاست که...

پرسش نامه مقیاس انتظار از ازدواج

این پرسش نامه دارای 40سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 3خرده مقیاس شامل1-انتظار واقع گرایانه2-انتظار ایده آل...

پرسش نامه صمیمیت زناشویی

این پرسش نامه براساس نظریه وارینگ طراحی شده است و دارای 33سوال5 گزینه ای است و دارای روش نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 7...

پرسش نامه سبک های دلبستگی بزرگسالان

این پرسش نامه توسط هازان و شاوزارائه شد و دارای 21 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و...

پرسش نامه سبک های حل تعارض رحیم

این پرسش نامه توسط رحیم ارائه شد و دارای 28سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای5خرده مقیاس شامل...

پرسش نامه ریسک پذیری

این پرسش نامه توسط پاینز ارائه شد و دارای 21 سوال7گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 4...

پرسش نامه رضایت جنسی لارسون

این پرسش نامه توسط لارسون ارائه شد و دارای 25سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 5 صفحه...

پرسش نامه تعارضات زنا شویی

این پرسش نامه توسط براتی و ثنایی ارائه شد و دارای 54سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است واز...

پرسش نامه ترجیحات همسر گزینی

این پرسش نامه توسط دیوید باس ارائه شد و دارای 48 سوال 5 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 5 صفحه است .فایل بصورت jpgاست...

پرسش نامه الگوی ارتباطی زوجین

این پرسش نامه توسط کریستنسو و سالاوی ارائه شد و دارای 35 سوال9گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و...