دسته: پرسشنامه

پرسش نامه انسجام خانواده

این پرسش نامه با اقتباس از مدل ترکیبی اولسون به وسیله سامانی تهیه شده است و دارای28 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی...

پرسش نامه نگرش نسبت به عشق

این پرسش نامه توسط هندریک ساخته شد و دارای 42 سوال5 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 6 خرده مقیاس شامل1-سبک عشق رمانتیک2-سبک عشق بازیگرانه 3-سبک...

پرسش نامه نقش جنسیتی

این پرسش نامه توسط ساندرا بم ارائه شد و دارای 10ماده7 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 5صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از...

پرسش نامه مقیاس خود کار آمدی جنسی

این پرسش نامه دارای 25سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 6 صفحه است .فایل بصورتjpgاست که...

پرسش نامه مقیاس تعارض نقش جنسیتی

این پرسش نامه دارای 37سوال6 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 7صفحه است .فایل بصورت jpgاست که...

پرسش نامه مقیاس ترس از صمیمیت

این پرسش نامه دارای 35سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 8صفحه است .فایل بصورت jpgاست که...

پرسش نامه مقیاس انتظار از ازدواج

این پرسش نامه دارای 40سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 3خرده مقیاس شامل1-انتظار واقع گرایانه2-انتظار ایده آل...

پرسش نامه صمیمیت زناشویی

این پرسش نامه براساس نظریه وارینگ طراحی شده است و دارای 33سوال5 گزینه ای است و دارای روش نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 7...

پرسش نامه سبک های دلبستگی بزرگسالان

این پرسش نامه توسط هازان و شاوزارائه شد و دارای 21 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و...

پرسش نامه سبک های حل تعارض رحیم

این پرسش نامه توسط رحیم ارائه شد و دارای 28سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای5خرده مقیاس شامل...

پرسش نامه ریسک پذیری

این پرسش نامه توسط پاینز ارائه شد و دارای 21 سوال7گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 4...

پرسش نامه رضایت جنسی لارسون

این پرسش نامه توسط لارسون ارائه شد و دارای 25سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 5 صفحه...

پرسش نامه تعارضات زنا شویی

این پرسش نامه توسط براتی و ثنایی ارائه شد و دارای 54سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است واز...

پرسش نامه ترجیحات همسر گزینی

این پرسش نامه توسط دیوید باس ارائه شد و دارای 48 سوال 5 گزینه ای است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 5 صفحه است .فایل بصورت jpgاست...

پرسش نامه الگوی ارتباطی زوجین

این پرسش نامه توسط کریستنسو و سالاوی ارائه شد و دارای 35 سوال9گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و...