موسسه فرهنگی پژوهشی کاوش --مشتری عزیز برای یافتن هر پرسشنامه ای در قسمت جستجو یک کلمه کلیدی بنویسید

پرسش نامه طرحواره های فرزند پروری یانگ

این پرسش نامه توسط یانگ ارائه شد و دارای72 سوال2 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای17خرده مقیاس شامل 1-محرومیت هیجانی2-رهاشدگی/بی...

پرسش نامه ادراک محبت والدین

این پرسش نامه توسط زکی ساخته شد و دارای 19سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری و است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای4 صفحه است...

پرسش نامه مقیاس سنجش تاب آوری خانواده

این پرسش نامه دارای66 سوال 4گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای 13 صفحه است .فایل بصورت jpg است...

پرسش نامه شاخص سر سختی خانواده

این پرسش نامه توسط مک کوبین و تامپسون،گریف و وندورث ساخته شد و دارای20 سوال 4گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است...

پرسش نامه سبک های فرزند پروری

این پرسش نامه توسط دیانا بامریند ارائه شد و دارای 30 سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و...

پرسش نامه مقیاس سنجش بخشش در خانواده

این پرسش نامه توسط پولاردو اتدرسون ساخته شد و دارای 40 سوال 4 گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است...

پرسش نامه مقیاس جو خانواده

این پرسش نامه توسط رادولف موس و پرنیس موس طراحی شده است و دارای 90سوال 5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی...

پرسش نامه جو عاطفی خانواده

این پرسش نامه توسط هیل برن ساخته شد و دارای 16سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 4صفحه است...

پرسش نامه ادراک حمایت اجتماعی

این پرسش نامه توسط زکی یی و همکاران ساخته شد و دارای 20سوال5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای 4صفحه...

پرسش نامه نیاز های خانوادگی

این پرسش نامه دارای 34سوال 5گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه ازروایی و پایایی برخوردار است و دارای 7صفحه است .فایل بصورت jpg است که پس از...

پرسش نامه مقیاس ارتباط در خانواده

این پرسش نامه دارای 10سوال5 گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه ازروایی و پایایی برخوردار است و دارای 6صفحه است .فایل بصورت jpgاست که پس از پرداخت...

پرسش نامه کارکرد خانواده

این پرسش نامه توسط اپشتاین،بالدوین و بیشاب تهیه شده است و دارای 53سوال 4گزینه ای است و دارای شیوه نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است و دارای...

پرسش نامه چگونگی رابطه با همسر

این پرسش نامه از یکی از کتابهای فیلیپ مک گراو گرفته شده است و دارای 20 سوال5گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است...

پرسش نامه تجدید نظر شده الگوی ارتباطی خانواده

این پرسش نامه توسط کوئرنروفیتنزپاتریک ساخته شد و دارای 26سوال5گزینه ای است و دارای نمره گذاری و تفسیر امتیازات است و این پرسش نامه از روایی و پایایی برخوردار است ودارای2 خرده مقیاس شامل...

پرسش نامه انعطاف پذیری

این پرسش نامه با استفاده از مدل ترکیبی اولسون به وسیله شاکرمی ساخته شده است و دارای 16 سوال 5 گزینه ای است و دارای نمره گذاری است و این پرسش نامه از روایی...