موسسه فرهنگی پژوهشی کاوش --مشتری عزیز برای یافتن هر پرسشنامه ای در قسمت جستجو یک کلمه کلیدی بنویسید

پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی

اين پرسشنامه شامل 101سوال 5گزينه اي است داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ، اعتبار و پايايي مي باشد . و 54صفحه مي باشد .اين پرسشنامه به صورت فايل jpg است و به صورت...

مقیاس پیامد رویدادiesیک سنجش تنیدگی فاعلی

اين پرسشنامه شامل 15 سوال4 گزينه اي است.آنچه مورد نیاز است ابزاری است که بتواند حالت فاعلی کنونی فرد را که پیامد یک رویداد خاص است ارزشیابی کندمقیاس پیامد رویداد وسیله سنجش کلی تری...

پرسشنامه حوادث تروماتیک

پرسشنامه حوادث تروماتیک،یک ابزار خود گزارشی است که تجربه 11 نوع خاص از تروما را که انتخاب شده است ادبیات مرتبط به انتخاب نشانه های بعد از تروما ،را ارزیابی می کند . داراي...

پرسشنامه واکنش استرس حاد استانفورد

پرسشنامه واکنش استرس حاد استانفورد،یک ابزار خود گزارشی30سوالی از اختلال استرس حاد است. دستورالعمل ها به اجراکنندگان اجازه میدهد تا مدت زمانی که نشانه های پاسخ دهنده بایستی درجه بندی گردند را مشحص نمایند....

فرم کوتاه مقیاس غربالگری اختلال استرس پس از سانحه

فرم کوتاه مقیاس غربالگری اختلال استرس پس از سانحه،یک مصاحبه 7 سوالی (فرمت بله/خیر) است که توسط متخصص بالینی اجرا میشود . این مقیاس توسط مو.سسه بین المللی سلامت روانی، فهرست مصاحبه تشخیصی و...

چک لیست اختلال پس از سانحه -شخصی

چک لیست اختلال پس از سانحه – شخصی ،یک پرسشنامه 17 سوالی است که نشانه های خاص اختلال پس از سانحه را ارزیابی می کند و هر سوال دارای 5 گزینه است . داراي...

مقیاس شناخت های پس از سانحه

مقیاس شناخت های پس از سانحه،یک پرسشنامه خود گزارشی 26 سوالی است که در سه ساختار مرتبط با تروما شامل شناخت های منفی درباره خود ،شناخت های منفی درباره جهان و خود سرزنشی می...

چک لیست علایم لوسانجلس

چک لیست علایم لوسانجلس ،مقیاس خود گزارشی 43سوالی است .هر سوال 5 گزینه دارد که میزان گستردگی علایم را در یک موقعیت مشکل زا برای پاسخ دهندها منعکس می کند. داراي شيوه اجرا و...

مقیاس تاثیر رویداد

مقیاس تاثیر رویداد ،یک پرسشنامه خود گزارشی 15 سوالی است که براساس مفهوم سازی هوروویتز از پاسخ استرس طراحی شده و شامل فازهای متناوبی از مداخله و اجتناب می باشد . این پرسشنامه دو...

مقیاس تجربه تجزیه ای

مقیاس تجربه تجزیه ای شامل 28 سوال است که تجارب تجزیه ای شامل تجارب فراموشی ،دگرسانی بینی خود،دگرسان بینی محیط،درگیری تخیلی و جذب را توضیح می دهند .داراي شيوه اجرا و نمره گذاري ،...

پرسشنامه ترس از تصادف

پرسشنامه ترس از تصادف یک مقیاس خود گزارشی است که شامل نیمرخ تصادف وسایل نقلیه است . این پرسشنامه شامل 10 سوال بلی/ خیر درباره تصادف و اضطراب مرتبط و 10 سوال مربوط به...

مقیاس آشفتگی فکر-عمل

مقیاس آشفتگی فکر-عمل دارای 19 سوال 5 گزینه ای است و این مقیاس شامل دو مولفه است :1)این اعتقاد که فکر کردن درباره یک اتفاق غیر قابل قبول یا ناخوشایند احتمال رویداد آن اتفاق...

مقیاس نگرش مسئولیت پذیری

مقیاس نگرش مسئولیت پذیری جهت اندازه گیری باورهای مسئولیت پذیری که در نگهداشت اختلال وسواس فکری عملی مشارکت دارند،طراحی شده اند . مقیاس نگرش مسئولیت پذیری یک مقیاس خود گزارشی 26 سوالی است که...

پرسشنامه پادوا

پرسشنامه پادوآ 39 سوال دارد که هر سوال 5 گزینه دارد .و شامل سوالاتی هستند که هم وسواس فکری و هم وسواس عملی را اندازه گیری می کند و 5 خرده مقیاس دارد شامل...

مقیاس عقاید بیش بها داده شده

مقیاس عقاید بیش بها داده شده ،مقیاسی بر پایه مصاحبه 10سوالی است . این ابزار با یک سوال باز – بسته شروع میشود و از افراد می خواهد که بیشترین عقاید مهم مرتبط با...

مقیاس وسواس فکری-عملی

مقیاس وسواس فکری –عملی ،یک ابزار خود گزارشی 24 سوالی است که بیماران به طور جداگانه فراوانی وسواس فکری و عملی ویژه و پریشانی ایجاد شده بواسطه این علایم درجه بندی می کنند ....

مقیاس وسواس فکری-عملی مادزلی

مقیاس وسواس فکری – عملی مادزلی،یک ابزار خودگزارشی 30سوالی است که بیماران سوالات را به صورت غلط یا درست پاسخ می دهند . سوالات به رفتارها و تشریفات خاص وسواس فکری-عملی مرتبط هستند داراي...

پرسشنامه ابعاد نگرانی

پرسشنامه ابعاد نگرانی ،یک پرسشنامه خود گزارشی 25 سوالی است که میزان نگرانی افراد را در 5 بعد خاص ،ارزیابی می کند:روابط،فقدان اعتماد،بی هدفی آینده،کارو مالی.این ابزار جهت ارزیابی نگرانی محتوا-خاص در جمعیت بهنجار...